1399/4/21 شنبه

مراکز ساتنا و پایای بانک‌های دولتی، غیردولتی،موسسات اعتباری غیربانکی و بانک‌های قرض‌الحسنه
صادرکننده و يا ذينفع دستور پرداخت می‌تواند با در دست داشتن شماره پیگیری نسبت به استعلام وضعيت انجام دستور پرداخت از بانک مبدأ و بانک ذينفع اقدام نمايد.
 
نام بانک شماره تماس ( کد 021) نام بانک شماره تماس ( کد 021)
سامان 23095419 , 23095424 , 64034211 پارسیان 84842523 ,84842565
ملی ایران 33947467 ,33952523 پاسارگاد 82892400 , 82892401 ,82892402
تجارت 33532543-6 ,33994531 ,33532543 ,77619617 سینا 85573123
ملت 77168301 , 77412057 ساتنا
77153105 ,77984763 پایا
آینده 85932377 ,85932232 , 85932285
سپه 66746799 ,66746439 دی 28931287 , 28931282
صادرات ایران 81921175 , 81920942 , 81920820 , 88836311 , 88833707 قرض‌الحسنه مهر 89590363 ,89590369 , 89590368 ,89590204
کشاورزی 84893378 ,84892480 ,84893375, 84893976 ,84893380 شهر 83364000 ,66071641 ,83364311
مسکن 64572490,64572494 ,64572491 , 64572470 خاورمیانه 88724508 ,88722832 , 88724168
صنعت و معدن 27873024 ,27873087 ,27873066 ,27873217 , 27873164 ایران‌زمین 24752 داخلی 262 و 263
توسعه صادرات ایران 88700923 , 81920942 , 88700924 ,81921175 , 81923509 رسالت 66097503 , 66029820 , 77641943
رفاه کارگران 82188306 , 82188307 ,88054975 سرمایه 88890842
84245249
84245313
84245252-3
توسعه تعاون 27591283 , 61032268 , 27591235 ,27591242 گردشگری 23952118 , 26600665 , 22630345, 22630348 , 22634629
پست‌بانک 81562052 , 81562045 , 66742302 , 66710226 موسسه مالی و اعتباری توسعه 83792191 , 83792254
کارآفرین 26215000 داخلی 1632 و 1644
26215061,26215070,26215030
اقتصاد نوین 82332095 ,82331096 , 82331057
ایران ونزوئلا 88199017 , 88199074 , 88199084 - -