گزارش تصویری تولید و ارسال نیمکت‌های مدارس دشتیاری

سری اول | 17 تیرماه 1396


سری دوم | 30 تیرماه 1396

 


سری سوم | 7 مردادماه 1396

سری چهارم | 25 مردادماه 96